Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2014-03-22


PAKARTOTINAI VIEŠINAMI

„KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO I-OJO PAKEITIMO“ SPRENDINIAI
Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad po viešo susirinkimo, vykusio 2013 m. rugsėjo 3 d., įvertinus gyventojų pasiūlymus ir planavimo sąlygas išdavusių institucijų reikalavimus, buvo pakoreguoti rengiamo bendrojo plano sprendiniai, todėl, vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir LRV 1996 m. rugsėjo mėn. 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo" nustatyta tvarka, kartojama visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese procedūra.
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimai: 2010 m. rugpjūčio 26 d. Nr. TS-286 „Dėl Kauno rajono savivaldybės bendrojo plano 1-ojo keitimo bei jo tikslų nustatymo“ ir 2011 m. kovo 3 d. Nr.TS-106 „Dėl Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ojo keitimo darbų programos patvirtinimo“).
Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT–49500 Kaunas, info@krs.lt, tel. (8–37) 305571, faks. (8–37) 305501, www.krs.lt. Informaciją teikia: Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8-37) 313 782, el. paštas marius.torrau@krs.lt.
Plano rengėjas: TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 2788433, faks. (8 5) 2788789, urbanistai@taemgroup.lt, www.taemgroup.lt. Projekto vadovė dr. Kristina Gaučė, informaciją teikia projekto dalies vadovė Eleonora Grablevskienė, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt.

Planuojama teritorija: Kauno rajono savivaldybės teritorija.

Planavimo tikslai: patikslinti žemės naudojimą pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (sužymėti visus patvirtintus specialiuosius ir detaliuosius planus); patikslinti prioritetinės ir neprioritetinės plėtros teritorijas prie gyvenviečių; patikslinti rekreacines ir bendrojo naudojimo teritorijas; patikslinti komercinės paskirties objektų bei pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas; patikslinti ir sužymėti naudingųjų iškasenų teritorijas; numatyti galimybes ir teritorijas alternatyviai energetikai plėtoti (vėjo jėgainių, saulės baterijų ir t. t.); papildomai įvertinti gamtinį karkasą, pagal rajono plėtros gaires.

Planavimo darbų programa: Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių poveikio vertinimo ir baigiamasis. Darbų atlikimo terminai: 2011 m. – 2014 m.
Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.
2013 m. vasario 28 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-43 patvirtinta bendrojo plano koncepcija. Susipažinti su patvirtinta koncepcija, motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą bei kita informacija galima Kauno rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos skyriuje (Savanorių pr. 371, Kaunas), taip pat tinklalapyje www.krs.lt
Pakartotinai susipažinti su teritorijų planavimo dokumento sprendiniais bus galima nuo 2014 m. kovo 24 d. iki balandžio 25 d. pas planavimo organizatorių (kreiptis į Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoją Marių Torrau - Savanorių pr. 371, Kaunas, tel. (8-37) 313 782, el. paštas: marius.torrau@krs.lt) ir plano rengėją (projekto dalies vadovę Eleonorą Grablevskienę – TAEM URBANISTAI, UAB, Smolensko g. 10, LT–03201 Vilnius, tel. (8 5) 278 8433, el. p. e.grablevskiene@taemgroup.lt). Nuo 2014 m. balandžio 3 d. iki balandžio 25 d. “Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano I-asis pakeitimas” bus viešai eksponuojamas Kauno rajono savivaldybės administracijos patalpose. Viešas susirinkimas visuomenės pareikštiems pasiūlymams ir plano sprendiniams aptarti įvyks 2014 m. balandžio 25 d. 10.00 val. Kauno rajono savivaldybės patalpose (Didžiojoje salėje).
Pasiūlymų teikimas: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Viešo susirinkimo metu teikiamus pasiūlymus priima ir registruoja planavimo organizatoriaus įgaliotas asmuo.

<- Atgal