Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-11-13
PRADEDAMAS RENGTI KAUNO RAJONO
TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO IKI 2020 M.
SPECIALUSIS PLANAS


INFORMUOJAME, KAD YRA PRADEDAMAS RENGTI KAUNO RAJONO TURIZMO PLĖTROS TERITORIJŲ VYSTYMO IKI 2020 M. SPECIALUSIS PLANAS (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2010 m. lapkričio 25 d. Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-425).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius, Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas, tel. (8 37) 30 55 02, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. administratorius@krs.lt, internetinis tinklalapis www.krs.lt. Informaciją teikia Urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas Marius Torrau, tel. (8 37) 30 55 79, faks. (8 37) 31 37 97, el. p. marius.torrau@krs.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8 5) 27 88 433, faks. (8 5) 27 88 789, el. p. info@s-strategija.lt, internetinis tinklalapis www.s-strategija.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Vita Salapėtienė.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Kauno rajono savivaldybės teritorija.

PLANAVIMO TIKSLAI: išanalizuoti ir įvertinti turizmo plėtros galimybes Kauno rajone (iki 2020 m.) ir numatyti tolimesnes turizmo vystymo gaires, prioritetus, kryptis bei priemones siekiant sukurti racionalų turizmo paslaugų objektų tinklą bei šių paslaugų struktūrą ir įvairovę, racionaliai naudoti, atkurti ir gausinti turizmo ir rekreacijos išteklius; nustatyti turizmo vystymo kryptis ir priemones siekiant intensyvinti vietinį ir atvykstamąjį turizmą tiek į Kauno rajoną, tiek į Lietuvą; numatyti ir įvertinti Kauno rajono turizmo plėtros arealus (centrus) bei jų vystymo etapiškumą; numatyti priemones užtikrinančias darnių Kauno rajono teritorijų plėtrą, tenkinant visuomenės poreikius ir suderinti valstybės, savivaldybių, įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, plėtojančių turizmo paslaugas, veiksmus, saugant gamtos, kultūros paveldo ir rekreacijos išteklius; išnagrinėti ir įvertinti galimybes atstatyti kurortinių vietovių statusą Kulautuvos ir Kačerginės gyvenamosiose vietovėse; įvertinti bendrojo teritorijų planavimo dokumentų ar kitų specialiųjų planų sprendinius turizmo srityje; išnagrinėti ir įvertinti visus turimus savivaldybės dokumentus turizmo srityje (studijos, schemos ir pan.); įvertinti investicinę aplinką, numatomas investicijų skatinimo priemones plėtoti turizmo ir rekreacinę veiklą Kauno rajone; numatyti investicijų poreikį ir finansavimo šaltinius viešosios turizmo infrastruktūros vystymui bei išnagrinėti valstybės ir savivaldybės biudžeto galimybes teirzimo plėtrai Kauno rajone; atlikti turizmo ir poilsio paslaugų bei pramogų potencialo vertinimą; atlikti gamtos ir kultūros paveldo išteklių vertinimą turizmo ir rekreacijos tikslams; parengti turizmo plėtros galimybių SWOT analizę.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo (tame tarpe strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros), sprendinių pasekmių vertinimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2012 m. IV ketv., pabaiga – 2014 m. I ketv.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis. Specialusis planas rengiamas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka.

PASIŪLYMŲ TEIKIMAS: Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.

Kačerginės seniūnijos informacija

<- Atgal