Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Informacija

2012-09-11
PATVIRTINTAS VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 M. PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Kačerginės seniūnija informuoja gyventojus:

PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės tarybos
2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-130

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 M. PROGRAMOS
LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Kauno rajono savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vietos bendruomenių tarybų sudarymo ir veiklos principus, lėšų skyrimo, naudojimo, stebėsenos ir kontrolės tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programa (toliau – programa), patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-543 (Žin., 2011, Nr. 161-7665), Vietos bendruomenių savivaldos 2012 m. programos įgyvendinimo aprašu, patvirtinu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-49 (Žin., 2012, Nr. 15-661) ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. A1-60 patvirtintu Lėšų paskirstymo savivaldybėms, įgyvendinant vietos bendruomenių savivaldos 2012 metų programą, sąrašu (Žin., 2012, Nr. 17-790).
3. Aprašo tikslas – skatinti vietos bendruomenių savivaldą ir savarankiškumą, sudarant galimybes vietos bendruomenėms spręsti joms aktualius klausimus ir tenkinti bendruomenių viešuosius poreikius.
4. Vietos bendruomenė – seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojai, jų atstovai (seniūnaičiai), šioje teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, kitos nevyriausybinės organizacijos.
5. Vietos bendruomenių taryba (toliau – VBT) sudaroma iš pavienių vietos bendruomenės narių, vietos bendruomenės gyventojų atstovų (seniūnaičių), seniūnijos teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovų, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovų.
6. Kitos šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme (Žin., 1994, Nr. 55–1049; 2008, Nr. 113–4290) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. VIETOS BENDRUOMENĖS TARYBOS SUDARYMAS IR VEIKLA

7. Kauno rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) seniūnijose sudaroma po vieną VBT.
8. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.
9. Savo atstovus demokratiniais principais išrenka ir į VBT deleguoja vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai).
10. Seniūnas, pasitaręs su deleguotais vietos bendruomenės gyventojų atstovais (seniūnaičiais), į VBT kviečia pavienius vietos bendruomenės narius, vietos bendruomenės gyventojų poreikius tenkinančių nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų atstovus, tačiau jie negali sudaryti daugiau nei 1/3 VBT narių. 2/3 VBT sudaro vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai), seniūnijos teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų bei religinių bendruomenių ir bendrijų atstovai.
11. VBT sudaro nuo 9 iki 18 narių.
12. VBT darbo forma yra posėdžiai, kurių organizavimu rūpinasi seniūnas.
13. VBT pirmininką, pavaduotoją ir sekretorių VBT nariai išrenka pirmojo posėdžio metu.
14. VBT posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 jos narių.
15. Sprendimai priimami balsuojant atvirai. Susitarimas dėl slapto balsavimo priimamas tik dalyvaujančių VBT narių dauguma.
16. VBT sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia VBT pirmininko (jo nesant – pirmininko pavaduotojo) balsas.
17. VBT sprendimai įforminami VBT posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo VBT posėdžio pirmininkas ir sekretorius. Protokolų kopijos kartu su siūlomų finansuoti veiklų aprašymu ir sąmata pateikiami seniūnui.
18. VBT sprendimai yra vieši, skelbiami seniūnijos ir Savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt).
III. LĖŠŲ SKYRIMAS, NAUDOJIMAS, STEBĖSENA IR KONTROLĖ

19. Programos lėšos VBT priimtiems sprendimams įgyvendinti skiriamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių seniūnijoje, (pagal sausio 1 d. duomenis).
20. Tinkamomis finansuoti laikomos VBT sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios vietos bendruomenių viešuosius poreikius:
20.1. pažeidžiamiausių bendruomenės narių ir grupių poreikių tenkinimas;
20.2. vaikų ir jaunimo užimtumas;
20.3. kultūriniai ir švietėjiški renginiai;
20.4. viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas;
20.5. sportas ir sveikatinimas;
20.6. bendruomeninės veiklos organizavimas;
20.7. kitos, vietos bendruomenės gyvenimo kokybę gerinančios, iniciatyvos.
21. Lėšos negali būti naudojamos:
21.1. įsiskolinimams dengti;
21.2. veikloms, kurios:
21.2.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;
21.2.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;
21.2.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.
22. Lėšos privalo būti naudojamos tik VBT priimtų sprendimų įgyvendinimui. Lėšos turi būti naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir panaudotos iki einamųjų metų pabaigos.
23. Naudojant lėšas VBT priimtų sprendimų įgyvendinimui privaloma laikytis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.
24. Savivaldybės administracija:
24.1. paskirsto lėšas seniūnijoms pagal gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių jose VBT sprendimams įgyvendinti ir apie tai jas informuoja raštu;
24.2. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu paveda seniūnams įgyvendinti VBT priimtus sprendimus;
24.3. konsultuoja seniūnus vykdant VBT priimtus sprendimus bei kontoliuoja skirtų lėšų panaudojimą;
24.4. turi teisę reikalauti iš seniūno, VBT papildomos informacijos arba dokumentų, jeigu, Savivaldybės administracijos nuomone, pateiktos informacijos nepakanka;
24.5. teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai veiklos ir finansines atsakaitas sutartyje nustatyta tvarka.
25. Seniūnai:
25.1. sudaro VBT ir įsakymu tvirtina jos sudėtį;
25.2. rūpinasi VBT posėdžių organizavimu: patalpomis, reikalingomis priemonėmis ir kitomis VBT veiklai reikalingomis sąlygomis.
25.3. pateikia Savivaldybės administracijai VBT sprendimus ir sąmatas dėl numatytų veiklų vykdymo;
25.4. organizuoja VBT sprendimų įgyvendinimą ir informuoja apie tai seniūnijos gyventojus;
25.5. laikosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų perkant prekes, paslaugas ar darbus;
25.6. teikia Savivaldybės administracijai veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas.
25.7. saugoja su VBT sprendimų įgyvendinimu susijusius dokumentus laikantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos.
26. Bendruomeninės organizacijos, vietos bendruomenės gyventojų atstovai (seniūnaičiai) dalyvauja vykdant programos įgyvendinimo stebėseną.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Informacija apie VBT finansuotas ir įgyvendintas veiklas skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje (www.krs.lt), bendruomenių renginiuose ir pan.<- Atgal